Västergötlands Fornminnesförenings forskningsstipendium

Sedan  2004 har Västergötlands Fornminnesförening delat ut ett forskningsstipendium. För närvarande uppgår stipendiet till 100 000 kronor. Stipendiet är riktat mot personer som forskar om Västergötlands historia och kan sökas av dem som forskar på lägst doktorandnivå vid högskola eller universitet.

Någon begränsning vad det gäller ämnesområde finns inte, förutom att forskningen måste beröra landskapet Västergötland ur någon aspekt. Det kan handla om arkeologi, religionshistoria, allmän historia, etnologi, agrarhistoria, industrihistoria, bebyggelsehistoria, konsthistoria etc.

Ett forskningsråd, bestående av etablerade forskare med kunskap om Västergötland (se nedan), kommer att bedöma ansökningarna och föreslå vem som bör tilldelas stipendiet. Beslutet fattas därefter av styrelsen för Västergötlands Fornminnesförening.

Forskningsstipendiet för 2023 är inställt.

Frågor besvaras av ordförande Ragnar Sigsjö, tel 010-40 10 674
eller via e-post: info@vastergotlands-fornminnesforening.se

 

Ansökan

Ansökan kan skickas som e-post i pdf-format eller som vanligt brev.

Ansökan ska innehålla personuppgifter som namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det ska även framgå vilken institution sökanden är knuten till.

Därtill ska ansökan givetvis innehålla en beskrivning över den planerade forskningen. En kostnadsberäkning samt vilka andra stipendier som beviljats eller sökts ska också finnas med.

Bifoga slutligen en meritförteckning samt namn och telefonnummer till två referenter.

info@vastergotlands-fornminnesforening.se

Västergötlands Fornminnesförening
Box 325
532 24 Skara

 

Stipendiater

Det första forskningsstipendiet delades ut under 2004 och erhölls av Pia Lundqvist, doktorand vid historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes avhandlingsarbete handlar om den västgötska gårdfarihandeln ca åren 1790-1864.

När forskningsstipendiet delades ut för andra gången, 2005, var mottagaren Eva Stensköld, forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet. Hennes forskning gällde bland annat analyser av fyndmaterial från några av de många hällkistor som finns i Västergötland.

Mottagare av stipendiet 2006 var språkforskaren Anna Blennow, som är knuten till Göteborgs universitet. Medeltida inskrifter i västgötska kyrkor är hennes specialité. Anna Blennow har bland annat analyserat inskrifter i kyrkorna i Forshem, Forsby, Skälvum och Valtorp.

2007 var det agrarhistorikern Pia Nilsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet som fick stipendiet. Hennes undersökningar gäller analyser av geometriska kartor från tidigt 1600-tal i Västergötland.

2008 delades stipendiet ut till agrarhistorikern Clas Tollin och hans studie av Västergötlands historia speglad i de äldre kartorna.

Stipendiet 2009 gick till musikvetaren Karin Strinnholm Lagergren, som ska undersöka Skara stifts kyrkomusik under medeltiden genom att studera noter och texter. Hon frågar sig bland annat om det fanns en lokal medeltida kyrkomusiktradition i stiftet.

2010 gick stipendiet till språkvetaren Jenny Nilsson och hennes projekt I huvudet på Västgöta-Bengtsson. Hon vill bland annat studera hur Sixten Bengtsson utförde sina hundratals inspelningar av människor runt om landskapet.

2011 års stipendium utdelades till Martin Dackling vid Göteborgs universitet. Dacklings forskningsprojekt heter Från småbrukare till storarrendatorer - 1900-talets svenska agrarutveckling speglad i en västgötasocken (Ekby vid Mariestad).

2012 fick Lena Wenner i Göteborg stipendiet för sin forskning om personnamn på västgötska runstenar.

2013 gick stipendiet till Pia Bengtsson Melin i Uppsala för hennes högaktuella forskningsprojekt om de nyligen (åter)upptäckta romanska målningarna i Marka kyrka utanför Falköping.

2014 fick Malin Thor Tureby i Tranås stipendiet för sin forskning om den judiska församlingens i Göteborg flyktingarbete för förföljda judar 1933-1946 inklusive flyktingmottagningen i Göteborg under den här perioden.

2016 fick Erik Pettersson i Linköping stipendiet för ett forskningsprojekt om Gustaf Olsons (Stenbock) väg till makten. Projektet kommer därmed också att öka vårt vetande om den viktiga svenska riksbildningsprocessen under 1500-talet.

2018 fick Sari Naumann i Göteborg stipendiet för ett forskningsprojekt om Dolda uppror - informationskontroll under det svenska enväldet, 1680-1718. Projektet kommer att generera ny kunskap och kasta ett nytt, fascinerande ljus över ett område som länge har betraktats som färdigarbetat av äldre generationers akademiker.

2021 fick Martina Hjertman i Göteborg stipendiet för sitt forskningsprojekt När slummen kom till stan. Projektet utgörs av en begreppsanalys av hur "slummen" som tankemönster fick fotfäste i Göteborg och Sverige genom överföring från Storbritannien. Analysresultatet kommer även att vara användbart för bostadspolitik och stadsplanering i framtiden.

 

Forskningsrådet består av följande medlemmar:

·  Christer Ahlberger, professor i historia vid Göteborgs universitet.

·  Bengt Berglund, professor emeritus i industrihistoria vid Chalmers i Göteborg

·  Anna Maria Claesson, fil.dr och f.d museichef på Västergötlands museum i Skara

·  Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet.

·  Håkan Karlsson, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet

·  Luitgard Löw, fil.dr postdoc och museichef på Västergötlands museum i Skara.


 E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se