Historik

 Klicka för större bild
August Malmström gjorde denna bild åt Västergötlands Fornminnesförening. Konstnären August Malmströms mest kända verk är ”Grindslanten”.

Västergötlands Fornminnesförening bildades år 1863. Initiativtagare var kyrkoherden Claes Johan Ljungström. Alltsedan dess har föreningen verkat för att öka kunskapen om Västergötlands historia.

När fornminnesföreningen bildades började insamlandet av föremål i blygsam skala. 1866 deponerade Skara läroverk ca. 1000 föremål i föreningens museum. Dessa föremål tillhörde det "Gymnasii Historie- och Naturaliecabinett" som redan på 1740-talet inrättats vid läroverket.

Med tiden ökade samlingarnas omfattning och behovet av ett museum var skriande. 1919 kunde Västergötlands museum invigas i Skara och då fick fornminnesföreningens rika samlingar en värdig inramning. I anslutning till museet skapades fornbyn.

1977 ombildades Västergötlands museum till en stiftelse, med Skaraborgs läns landsting (nu Västra Götalandsregionen), Skara kommun och Västergötlands fornminnesförening som stiftare. Fast och lös egendom överläts på Stiftelsen. Namnet blev då Skaraborgs länsmuseum men senare har muséet återtagit det gamla namnet och heter alltså återigen Västergötlands museum. Den 1 december 2009 undertecknade stiftarna ett avtal som innebar att Västra Götalandsregionen, genom sin utförarorganisation Västarvet, på entreprenad skulle driva muséet åt stiftelsen.

Den 15 november 2012 underkände emellertid länsstyrelsen i Göteborg avtalet och förelade Stiftelsen att driva muséet i egen regi. Efter ett följande överklagande av föreläggandet beslutade till sist Förvaltningsrätten i Göteborg den 15 april att länsstyrelsens föreläggande skulle stå fast varefter domen vann laga kraft. Stiftelsestyrelsen beslöt därför vid sitt sammanträde den 24 maj 2013 att säga upp avtalet med Regionen för att återta driften. Från och med den 1 juli 2014 ansvarar därmed Stiftelsen Västergötlands museum helt för verksamheten vid Västergötlands museum och driver muséet som en självständig institution i enlighet med stiftelseurkunden från 1977.

Första numret av Västergötlands fornminnesförenings tidskrift utkom år 1869. Sedan många år har dessa böcker, som utkommer vartannat år, haft varierande teman. I varje bok finns en avdelning som kallas "Aktuellt antikvariskt", där tjänstemännen på museerna i Skara och Vänersborg delar med sig av aktuell forskning.

Idag verkar Västergötlands fornminnesförening till stor del som en stödförening för Västergötlands museum i Skara och Vänersborgs museum. Fri entré råder till dessa museer. Medlemmar får rabatt i Västergötlands museums butik.

Enligt stadgarna har föreningen bl.a. till uppgift:

  • att främja kunskapen och känslan för landskapet
  • att verka för att kulturminnen och kulturlandskap bevaras och att av tids- och samhällsförhållanden påkallade förändringar och nydaningar anpassas till landskapets hävd och egenart
  • att verka för forskning rörande landskapets historia
  • att genom publikationer, föreläsningar och på annat sätt söka fördjupa och förmedla kunskap om Västergötlands kultur, språk och sedvänjor.


  • E-post: info@vastergotlands-fornminnesforening.se